O projekcie

Projekt „Więcej kompetencji – więcej możliwości!” nr RPZP.08.10.00-32K093/16 jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 200 osób, w tym:

- 120 kobiet i 80 mężczyzn,

- 180 osób o niskich kwalifikacjach1 (108 kobiet i 72 mężczyzn),

- 40 osób w wieku 50 lat i więcej2 (24 kobiety i 16 mężczyzn),

- 20 osób niepełnosprawnych3 (12 kobiet i 8 mężczyzn), które spełniać będą następujące warunki:

Oferta wsparcia

  1. Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 lub B1– 60 godzin lekcyjnych na grupę
  2. Szkolenie z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 – 60 godzin lekcyjnych na grupę
  3. Szkolenie komputerowe z zakresu technologii informacyjnych i komputerowych – 120 godzin lekcyjnych

Aktualności

Grupy priorytetowe

  • osoby o niskich kwalifikacjach – minimum 90% Uczestników,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej – minimum 20 % Uczestników,
  • kobiety – minimum 60 % Uczestników,
  • osoby niepełnosprawne – minimum 10 % Uczestników.