Dla kogo

Projekt skierowany jest do 200 osób, w tym:

- 120 kobiet i 80 mężczyzn,

- 180 osób o niskich kwalifikacjach1 (108 kobiet i 72 mężczyzn),

- 40 osób w wieku 50 lat i więcej2 (24 kobiety i 16 mężczyzn),

- 20 osób niepełnosprawnych3 (12 kobiet i 8 mężczyzn), które spełniać będą następujące warunki:

  • są osobami bezrobotnymi4 lub pracującymi5 (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą),
  • są w wieku 25 lat i więcej6,
  • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego7 na terenie gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia8,
  • z własnej inicjatywy zamierzają uczestniczyć w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w języku angielskim.

Grupy priorytetowe to:

  • osoby o niskich kwalifikacjach – minimum 90% Uczestników,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej – minimum 20 % Uczestników,
  • kobiety – minimum 60 % Uczestników,
  • osoby niepełnosprawne – minimum 10 % Uczestników.

Definicje:

1 Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. Poziom wykształcenia ustalany jest na podstawie oświadczenia Uczestnika Projektu w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

2 Osoby w wieku 50 lat i więcej – wiek Uczestnika liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

3 Osoby niepełnosprawne - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

4 Osoby bezrobotne - to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

5 Osoby pracujące - to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące". Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

6 Osoby w wieku 25 lat i więcej - wiek Uczestnika liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

7 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

8 Specjalna Strefa Włączenia to obszary problemowe o relatywnie niższym poziomie rozwoju, w tym o postępującej marginalizacji. Obserwuje się również proces ugruntowania deficytów rozwojowych obszarów problemowych, będących przede wszystkim wynikiem osłabienia bazy ekonomicznej i zaniku miejsc pracy (w szczególności na obszarach wiejskich). Jest to związane między innymi z wciąż nieprzezwyciężonymi problemami strukturalnymi spowodowanymi likwidacją PGR-ów oraz ograniczonymi endogenicznymi potencjałami rozwojowymi obszarów wiejskich.  Obszar Specjalnej Strefy Włączenia obejmuje gminy: Barwice, Białogard – gmina wiejska, Biały Bór, Bierzwnik, Bobolice, Borne Sulinowo, Brojce, Brzeźno, Cedynia, Chociwel, Chojna, Choszczno, Czaplinek, Człopa, Darłowo – gmina wiejska, Dobra, Dobrzany, Dolice, Drawno, Drawsko Pomorskie, Gryfice, Grzmiąca, Ińsko, Kalisz Pomorski, Karlino, Karnice, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Melechowo, Marianowe, Mieszkowice, Mirosławiec, Moryń, Ostrowice, Pełczyce, Płoty, Polanów, Połczyn – Zdrój, Postomino, Przelewice, Płoty, Polanów, Połczyn – Zdrój, Postomino, Przelewice, Radowo Małe, Rąbino, Recz, Resko, Sławno – gmina wiejska, Sławoborze, Stara Dąbrowa, Suchań, Szczecinek, Szczecinek – gmina wiejska, Świdwin – gmina wiejska, Świerzno, Trzcińsko – Zdrój, Tuczno, Tychowo, Wałcz, Wałcz –gmina wiejska, Węgorzyno, Widuchowa, Wierzchowo, Złocieniec, Banie, Darłowo, Przybiernów, Rymań, Wolin.